Welcome

HIDROPNEVMOTEHNIKA AD is a specialized producer in the field of control setting units for hydraulic systems built in material handling, engineering and agricultural machinery as well as machine building equipment.

A wide range of hydraulic components are included in the company production list: relief, check, safety, overcenter valves; two-way and three-way flow control valves; CETOP blocks; directional control valves with solenoid and automatic switching; hydraulic motor blocks MP, MR, MS; hydraulic power packs.На 09.02.2016 г. „Хидропневмотехника“ АД подписа договор с Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.001-0934-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на производствения капацитет и потенциал за износ на "Хидропневмотехника" АД чрез внедряване на съвременно технологично оборудване“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Проектът предвижда закупуването и инсталирането на иновативно производствено оборудване:

Стругофрезова машина и Трикоординатна измервателна машина със CNC управление, с цел подобряване на производствения капацитет на Хидропневмотехника АД, чрез неговото разширяване и диверсификация на продуктовата гама. Инвестицията е ключова за предприятието, тъй като на практика ще доведе от една страна до разнообразяване на продуктовата гама, от друга ще позволи обработката на малки ротационни детайли да става в предприятието, така че да може да се контролира качеството на изработените детайли и срока за тяхната изработка.


Основната цел на проектното предложение е чрез инвестициите в съвременно технологично оборудване да бъде надграден създадения капацитет за растеж и развитие на Хидропневмотехника АД като МСП.


Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: подобряване на пазарното присъствие на дружеството и създаване на потенциал за директен експорт чрез внедрени съвременни технологии за подобряване на производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и повишаване на добавената

стойност на произвежданите изделия. 

Общата стойност на проекта е 700 000 лв., от които предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ е в максимален размер 420 000 лв и представлява 60 % от очакваните допустими разходи по проекта.


Продължителността на проекта е 1 година.
 

------------------------------------------------------


Проект BG16RFOP002-2.001-0972-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет и потенциал за износ на „Хидропневмотехника” АД чрез внедряване на съвременно технологично оборудване”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, „Хидропневмотехника” АД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ. Информация и документация за участие в процедурата можете да изтеглите от ТУК.


Проект BG16RFOP002-2.001-0972-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.