Обща информация

Обща информация

Уважаеми акционери, Напомняме, че срокът за обратно изкупуване на акциите от „Хидропневмотехника “ изтича на 22.11.2022 г.
Устав на дружеството
Национален кодекс за корпоративно управление
Структура и състав на управителните и контролни органи
Емитирани акции и други финансови инструменти
Актуална информация относно акционерната структура
Устройствени актове и приети политики
Oдитори
Контакт с директора за връзки с инвеститорите
Права на акционерите и участието им в ОСА
Информация, свързана с дейността на дружеството

Акционери и инвеститори

Уполномоченный диллер компании:
© 2022 HidroPnevmoTehnika. All Rights Reserved.